English Thailand

Profiles

จรัล มโนเพรช

April 18, 2014 7:12 am
จรัล มโนเพรช"จรัล มโนเพ็ชร" ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขา ศิลปการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) ประจำปีพุทธศักราช 2540 นายจรัล มโนเพ็ชร เป็นบุตร นายสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร กับ เจ้าต่อมคำ ณ เชียงใหม่ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 7 คน คือ มีพี่สาว 1 คน น้องชาย 5 คน นายจรัล มโนเพ็ชร เป็นบุตรคนที่ 2 ได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคพายัพ ภาควิชาบริหารธุรกิจ เมื่อจบการศึกษาได้เข้าทำงานที่กรมทางหลวง ย้ายมาทำต่อที่ธนาคารเพื่อ การเกษตร และได้ลาออกเมื่อเริ่มต้นทำงานด้านศิลปะ การร้องเพลงและการแสดง จรัล มโนเพ็ชร เป็นผู้ที่มีความสามารถ หลายอย่าง เช่น การเแสดงละครทางโทร...

ร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ

April 18, 2014 7:09 am
ร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ ปัจจุบัน 79 ปี เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2472 ที่จังหวัดนนทบุรี สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดสังวรณ์พิมลไพบูรณ์ ส่วนการศึกษาดนตรีไทย ได้ศึกษาดนตรีไทยทุกเครื่องมือจากครูวันสุขทับ ซึ่งเป็นคุณตา ครูหยด ศรีอยู่ ครูสังเวียน เกิดผล ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ครูเฉลิม บัวทั่ง ฯลฯ หลังจากการศึกษาจนมีความชำนาญทั้งฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม และปี่ได้เข้ารับราชการเป็นครูดนตรีไทย แผนกดุริยางค์ กรมตำรวจ เมื่อ พ.ศ. 2500 จนเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. 2533 ร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ เป็นผู้มีความสามารถดียิ่งในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยทุกประเ...

ประวัติครูไพบูลย์ บุตรขัน

March 12, 2014 8:59 am
ชื่อจริง ไพบูลย์ บุตรขัน วัน เดือน ปีเกิด ๔ กันยายน ๒๔๖๑ ภูมิลำเนา หมู่บ้านท้องคุ้ง  ต. เชียงรากใหญ่  อ. สามโคก  จ. ปทุมธานี ชื่อบิดา นายบุตร  ประณีต ชื่อมารดา นางพร้อม  ประณีต มีพี่น้อง ทั้งหมด ๓ คน เป็นชายทั้งหมด เป็นพี่คนโต นายเทอดและนายฉกาจเป็นน้องรองลงมา นายเจน เมื่อบิดาได้ถึงแกกรรม นายเจน ซึ่งเป็นอาได้รับเอาครอบครัวทั้งหมดมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพฯ เขตปทุมวันตั้งแต่อายุประมาณ ๗-๘ ปี นายเจนผู้เป็นอาซึ่งรับราชการอยู่กรมรถไฟฟ้าได้ขอพระราชทานตั้งนามสกุลขึ้นใหม่โดยเอาชื่อของบิดา (ขัน) และชื่อของพี่ชาย (บุตร) มาตั้งเป็น "บุตรขัน" เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตระกูลสืบไปและ...

ครู บุญยงค์ เกตุคง

March 12, 2014 8:57 am
ครูบุญยงค์ เกตุคง (2463-2539) คีตกวี นักดนตรีที่มีชื่อเสียงชาวไทย ได้รับยกย่องสรรเสริญว่าเป็น “ระนาดเทวดา” เพราะมีฝีมือบรรเลงระนาดเอกได้ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งในยุคสมัยเดียวกัน และเป็นผู้ก่อตั้งวงฟองน้ำ ท่านมีบทบาทที่สำคัญในการทลายกรอบของจังหวะที่ใช้ลูกตกเป็นจังหวะหนักหรือจังหวะที่ถูกเน้น ให้เกิดการเล่นแบบเน้นที่จังหวะยกแทน (Syncopation) และนำเทคนิคดังกล่าวมาประพันธ์ดนตรีที่สำคัญ ๆ หลายต่อหลายชิ้น ชิ้นที่โด่งดังมากมีชื่อว่า "ชเวดากอง"ประวัติ ครูบุญยงค์ เกตุคง เป็นบุตรชายคนใหญ่ของ นายเที่ยง และ นางเขียน เกตุคง. เกิดเมื่อวันอังคาร เดือน 4 ปีวอก ตรงกับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2463 ที่ตำบลว...

ครูเฉลย ศุขะวณิช

March 12, 2014 8:54 am
ประวัติ ครูเฉลย ศุขะวณิช (พ.ศ. 2447 - 2544)     กำเนิด เฉลย ศุขะวณิช เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิการยน พ.ศ. 2447 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 4 ค่ำเดือน 12 ปีมะโรง ร.ศ. 123 เป็นบุตรของนายเงินและนางเน้ย แต้สุข เดิมท่านชื่อกิมฮวย ต่อมาเมื่อเติบโตเป็นสาวได้รับพระราชทานนามสกุลจาก สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมา ว่า รัชฏพฤกษ์ ซึ่งแปลว่าต้นไม่เงิน นัยว่าท่านเป็นหน่อเนื้อ ซึ่งเกิดจากนายเงิน แต้สุขผู้บิดา ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา 6 คนดังนี้   1. นางบุญหนุน  แต้สุข (ไพรีพ่ายฤทธิ์) 2. นายกิมเฮง  แต่สุข 3. นายเซ้ง  แต้สุข 4. นางเฉลา  แต้สุข (จันทรลักษณ์...

ครูกาหลง พึ่งทองคำ, ร้อยตำรวจตรี

March 12, 2014 7:24 am
ครูกาหลง พึ่งทองคำ, ร้อยตำรวจตรี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เกิด๑ เมษายน ๒๔๗๒ ที่จังหวัดนนทบุรี ครอบครัวสมรสกับนางแสวง พึ่งทองคำ มีบุตร ๖ คน เสียชีวิต ๔ คน การศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูรณ์     ศึกษาดนตรีไทยกับคุณตาชื่อ นายวัน สุขทับ และบิดา ชื่อ ครูหยด ศรีอยู่ รวมทั้ง ศึกษาจากครูดนตรีอีกหลายคน การทำงานเริ่มรับราชการเป็นพลตำรวจ กรมตำรวจ โดยมีหน้าที่สอนดนตรีไทยที่แผนกดุริยางค์ ได้เกษียณอายุราชการในตำแหน่งร้อยตำรวจตรี การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านดนตรีไทย บรรเลงเครื่องดนตรีได้ดีทุกป...

ครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ

March 12, 2014 7:19 am
ครู เบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๔๑ เกิด๕ ตุลาคม ๒๔๖๑ ที่กรุงเทพมหานคร ครอบครัวสมรสกับเรือเอกชิต แฉ่งฉวี มีบุตร ๕ คน การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนพร้อมวิทยานุกูล การทำงานพนักงานฝ่ายสลากออมสิน ธนาคารออมสิน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ     มีความถนัดเครื่องมือซอด้วงมากเป็นพิเศษ และมีความเชี่ยวชาญเพลงละครประเภทต่างๆ เพลงสำหรับบรรเลงการเชิดหุ่นกระบอกเพลงแอ่วเคล้าซอ เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการละคร เพลงตับ เพลงเถา ฯลฯ ใช้ความรู้ความสามารถถ่ายทอดดนตรีไทยแก่สถาบันการศึกษาจำนวนมาก และที่ธนาคารกสิกรไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณถวายการสอนซอด้วง...

อ.เสรี หวังในธรรม

December 16, 2013 9:01 am
อ.เสรี หวังในธรรมศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) พุทธศักราช 2531เกิด 3 มกราคม 2480 (ถึงแก่กรรม 1 กุมภาพันธ์ 2550)ครอบครัว สมรสกับนางนพรัตน์ หวังในธรรม มีบุตร 2 คน การศึกษา ศึกษาที่โรงเรียนนาฏศิลปะ (ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป)การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มีความเชี่ยวชาญด้านนาฏดุริยางคศิลป์ รวมทั้งศิลปะเกี่ยวเนื่องกับการละครอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีผลงานดีเด่นที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับการแสดง ผู้ประพันธ์เรื่อง แต่งบททั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง รวมทั้งเป็นผู้แสดงละคร ดนตรี ขับร้อง นักพูด นักบรรยาย เป็นกวี พิธีกรในงานต่างๆ ได้ใช้ความรู้ความสามารถ สร้างความบันเทิงและเผย...

กุ้ง กิตติคุณ เชียรสงค์

December 16, 2013 9:00 am
กิตติคุณ เชียรสงค์ หรือ กุ้ง กิตติคุณ (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 - 28 กันยายน พ.ศ. 2550) นักร้องเพลงโฟล์กซอง เจ้าของฉายา ราชาเพลงคันทรี่เมืองไทย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550 รวมอายุได้ 50 ปี ประวัติ กิตติคุณ เชียรสงค์ เกิดที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนางสุดจิต เชียรสงค์ เติบโตที่อำเภอละงู จังหวัดสตูล ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนปากพนัง จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศึกษาต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โ...