English Thailand

Profiles

ร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ

April 18, 2014 7:09 am

ร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ
ร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ ปัจจุบัน 79 ปี เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2472 ที่จังหวัดนนทบุรี สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดสังวรณ์พิมลไพบูรณ์ ส่วนการศึกษาดนตรีไทย ได้ศึกษาดนตรีไทยทุกเครื่องมือจากครูวันสุขทับ ซึ่งเป็นคุณตา ครูหยด ศรีอยู่ ครูสังเวียน เกิดผล ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ครูเฉลิม บัวทั่ง ฯลฯ หลังจากการศึกษาจนมีความชำนาญทั้งฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม และปี่ได้เข้ารับราชการเป็นครูดนตรีไทย แผนกดุริยางค์ กรมตำรวจ เมื่อ พ.ศ. 2500 จนเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. 2533 ร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ เป็นผู้มีความสามารถดียิ่งในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยทุกประเภท และด้วยความสามารถอันหลากหลายนี้เอง จึงทำให้สามารถสร้างผลงานได้มากมาย อาทิ การประพันธ์เพลงโหมโรงพิทักษ์สันติราษฎ์ เพลงรักกันไว้เกิด เถา เพลงพุทธานุสรณ์ ทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงนกขมิ้นสองชั้น ชั้นเดียว ครึ่งชั้น เพลงยี่กินหกบาท เถา เป็นต้น ทางด้านการเผยแพร่ดนตรีไทยได้เดินทางไทยได้เดินทางไปเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรทั้งสำนักดนตรีของตนเองและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ อย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย อีกทั้งยังมีความเคร่งครัด ความรับผิดชอบ และความตั้งใจในการทำพิธีไหว้ครู ทุกครั้งที่มีพิธีไหว้ครูท่านจะต้องถือศึลก่อนอย่างน้อย 3 วัน จึงทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพแก่ผู้มาร่วมในงานพิธีไหว้ครูมาโดยตลอด

 

ปัจจุบันร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านดนตรีไทย ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร้อยตำรวจตรีกาหลง พึ่งทองคำ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช 2549
Cr.http://www.m-culture.in.th/