English Thailand

ประวัติศิลปิน

ครูกาหลง พึ่งทองคำ, ร้อยตำรวจตรี

March 12, 2014 7:24 am

ครูกาหลง พึ่งทองคำ, ร้อยตำรวจตรี

ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๔๙

เกิด๑ เมษายน ๒๔๗๒ ที่จังหวัดนนทบุรี

ครอบครัวสมรสกับนางแสวง พึ่งทองคำ มีบุตร ๖ คน เสียชีวิต ๔ คน

การศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูรณ์


 

 

ศึกษาดนตรีไทยกับคุณตาชื่อ นายวัน สุขทับ และบิดา ชื่อ ครูหยด ศรีอยู่ รวมทั้ง

ศึกษาจากครูดนตรีอีกหลายคน

การทำงานเริ่มรับราชการเป็นพลตำรวจ กรมตำรวจ โดยมีหน้าที่สอนดนตรีไทยที่แผนกดุริยางค์ ได้เกษียณอายุราชการในตำแหน่งร้อยตำรวจตรี

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านดนตรีไทย บรรเลงเครื่องดนตรีได้ดีทุกประเภท ได้แก่ ขลุ่ย ปี่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงเล็ก เครื่องหนัง มีผลงานกรแสดง ควบคุมวงปี่พาทย์ และประพันธ์เพลงมากมาย ได้จัดตั้งวงตรีของตนเองออกแสดงกับวงของผู้อื่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องดนตรีไทย เป็นครูผู้ทำหน้าที่อ่านโองการในพิธีไหว้ครูให้กับสถาบันต่างๆ

ผลงานดีเด่น/ผลงานที่สร้างชื่อเสียงมีผลงานประพันธ์เพลง ได้แก่ เพลงโหมโรงพิทักษ์สันติราษฎร์ เพลงรักกันไว้เถิด เถา

ที่อยู่๗๓ หมู่ ๒ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

โทร. ๐ ๒๕๙๕ ๑๖๙๕, ๐ ๒๕๙๕ ๑๕๔๕

keyword : ครูกาหลง ร้อยตำรวจตรีกาหลง กาหลง พึ่งทองคำ ศิลปินแห่งชาติ ประวัติ ศิลปินแห่งชาติ