English Thailand

ประวัติศิลปิน

อ.เสรี หวังในธรรม

December 16, 2013 9:01 am

อ.เสรี หวังในธรรมศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) พุทธศักราช 2531เกิด 3 มกราคม 2480 (ถึงแก่กรรม 1 กุมภาพันธ์ 2550)ครอบครัว สมรสกับนางนพรัตน์ หวังในธรรม มีบุตร 2 คน การศึกษา ศึกษาที่โรงเรียนนาฏศิลปะ (ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป)การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

มีความเชี่ยวชาญด้านนาฏดุริยางคศิลป์ รวมทั้งศิลปะเกี่ยวเนื่องกับการละครอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีผลงานดีเด่นที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับการแสดง ผู้ประพันธ์เรื่อง แต่งบททั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง รวมทั้งเป็นผู้แสดงละคร ดนตรี ขับร้อง นักพูด นักบรรยาย เป็นกวี พิธีกรในงานต่างๆ ได้ใช้ความรู้ความสามารถ สร้างความบันเทิงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตลอดมา ได้จัดการแสดงและให้ความรู้ดนตรีไทยพรรณนานาฎยาภิธาน ขับขานวรรณคดี และธรรมบันเทิง สร้างสรรค์รายการแสดงชุดต่างๆ เช่น รายการศรีสุขนาฎกรรม ได้รับความนิยมติดต่อกันมา 13 ปีเศษ ละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศ ซึ่งทำขึ้นจากบทประพันธ์ของยาขอบ ได้แสดงมาแล้วประมาณ 40 ตอน ในระยะเวลา 3 ปีเศษ

ผลงานดีเด่น/ผลงานที่สร้างชื่อเสียง ได้แก่ รายการศรีสุขนาฏกรรม ละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศที่อยู่ นางสาวตรีมงคล หวังในธรรม และเติมมงคล หวังในธรรม9/45-46 หมู่ 7 หมู่บ้านรัตนวรรณ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี11130 และ 19/45 หมู่ 7 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี