English Thailand

การปฏิบัติเพื่อมีสติในอิริยาบถ

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

Availability: ในคลังสินค้า

฿65.00

รายละเอียด

รหัสสินค้า: OCM CD 180

การปฏิบัติเพื่อมีสติในอิริยาบถ

Double click on above image to view full picture

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

รายละเอียด

การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง
ธรรมะของพระพุทธเจ้า คือสัจจะธรรมอันเที่ยงแท้ สามารถชี้ทางออกเพื่อให้มวลมนุษย์หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ทั้งปวง และผู้ที่ได้ชื่อว่าสามารถบรรยายธรรมได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุด เข้าถึงแก่นแท้แห่งหลักพระพุทธศาสนาอย่างที่สุดนั้น ยากจะหาผู้หนึ่งผู้ใดเสมอด้วยท่านพุทธทาสภิกขุ ตลอดช่วงชีวิตของท่านพุทธทาส ท่านได้บรรยายธรรมไว้ อย่างมากมาย เฉพาะที่ได้มีการบันทึกเสียงไว้นั้นมากกว่า 2,500 ครั้ง สำหรับคำบรรยายธรรมะในชุดนี้ได้คัดเฉพาะหัวข้อธรรมอันน่าสนใจยิ่ง โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ขึ้นมา 5 หมวดใหญ่ แต่ได้ครอบคลุมเนื้อหาอันเป็นหลักการสำคัญในการเข้าใจชีวิต เข้าใจพระพุทธศาสนาและแนวทางการปฏิบัติสู่สมาธิไว้อย่างถี่ถ้วน

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.