English Thailand

อ.เสรี หวังในธรรม

เดี่ยวซอด้วง ชุ...

เดี่ยวซอด้วง ชุด 13

เดี่ยวระนาดเอก ...

เดี่ยวระนาดเอก ชุด 11

เพลงหน้าพาทย์ไห...

เพลงหน้าพาทย์ไหว้ครู ชุด 51 ปี่พาทย์ไม้เเข็ง สำหรับพิธีไหว้ครู

วงเครื่องสายปี่...

วงเครื่องสายปี่ชวา

เดี่ยวฆ้องใหญ่ ...

เดี่ยวฆ้องใหญ่ ชุด 15

เดี่ยวระนาดทุ้ม...

เดี่ยวระนาดทุ้ม ชุด 17

เพลงขับร้องไทยเ...

เพลงขับร้องไทยเดิม แสนเสนาะ 2 (อ.เสรี 32)

เพลงหน้าพาทย์ปร...

เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดง 1 ชุด 49

เพลงขับร้องไทยเ...

เพลงขับร้องไทยเดิม แสนเสนาะ 5 (อ.เสรี 35)

เดี่ยวกราวใน...

เดี่ยวกราวใน