English Thailand

บทสวดมนต์ธิเบต

นะโม สรรเสริญ อ...

นะโม สรรเสริญ องค์พระศากยมุนี

บทสวดสรรเสริญ พ...

บทสวดสรรเสริญ พระโพธิสัตว์กวนอิม ชุด 2

บทสวดสรรเสริญ พ...

บทสวดสรรเสริญ พระโพธิสัตว์กวนอิม ชุด 4

บทสวดสรรเสริญ พ...

บทสวดสรรเสริญ พระโพธิสัตว์กวนอิมชุด 2 แต้จิ๋ว

บทสวดสรรเสริญพร...

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวน อิมชุด 11 สรรเสริญกวนอิม

บทสวดสรรเสริญพร...

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวน อิมชุด 12 สรรเสริญกวนอิม

บทสวดสรรเสริญพร...

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวน อิมชุด 3 ประสานเสียงเด็ก

บทสวดสรรเสริญพร...

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิมชุด 1 ซา ซี่ อิง ก้วย กอ

บทสวดสรรเสริญพร...

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิมชุด 10 กวน อิม เล้ง ก้ำ ก่อ

บทสวดสรรเสริญพร...

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิมชุด 5 กวน ซือ อิม เชี่ย จั่ง

บทสวดสรรเสริญพร...

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิมชุด 6 ฮัว ฮี่ กำ โล่ว

บทสวดสรรเสริญพร...

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิมชุด 7 ไต่ เซี้ยง กี๋

บทสวดสรรเสริญพร...

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิมชุด 8 ล้อ จ๋วง ง้วง แช่ ชี กอ

บทสวดสรรเสริญพร...

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิมชุด 9 ไต่ ซื้อ ไต่ ปุย กวน ซือ อิ

บทสวดสักการะ 18...

บทสวดสักการะ 18 อรหันต์

บทสวดสรรเสริญ พ...

บทสวดสรรเสริญ พระโพธิสัตว์กวนอิม ชุด 1 แต้จิ๋ว

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 9 โอม วัชระ สัตตวา หุม

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 8 ไต่ก๊กเชี้ยงเหียนนิ้งจิ่ว

บทสวดพระกษิติคร...

บทสวดพระกษิติครรภโพธิ์สัตว์

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 1 ไต่ปุยจิ่ว มหากรุณาธารณีสูตร

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 10 สำหรับป้องกันขจัดโรคภัยไข้เจ็บ

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 11 ไฉ่ ชิ่ง จิ่ว

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 12 The Mantra of Maitreya buddha

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 13

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 14 The Mantra of Amitabha Buddha

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 15 The Mantra of Ksitigarbha Bodhisattva

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 2 จุ๋น ที้ จิ่ว บทสวดจัณฑิธารณี

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 3 ไต่ ปุย จิ่ว มหากรุณาธารณีสูตร

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 4 อมิตาภ สุขาวดี ธารณี

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 5 ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร