English Thailand

บทสวดมนต์ธิเบต

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 5 ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

บทสวดสรรเสริญ พ...

บทสวดสรรเสริญ พระโพธิสัตว์กวนอิม ชุด 1 แต้จิ๋ว

บทสวดสรรเสริญพร...

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวน อิมชุด 12 สรรเสริญกวนอิม

บทสวดสรรเสริญพร...

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิมชุด 6 ฮัว ฮี่ กำ โล่ว

นะโม สรรเสริญ อ...

นะโม สรรเสริญ องค์พระศากยมุนี

Tibatan Buddhis...

Tibatan Buddhish MeLodies (เพลงบรรเลงมนตราธิเบต)

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 12 The Mantra of Maitreya buddha

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 3 ไต่ ปุย จิ่ว มหากรุณาธารณีสูตร

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 8 ไต่ก๊กเชี้ยงเหียนนิ้งจิ่ว

บทสวดสรรเสริญ พ...

บทสวดสรรเสริญ พระโพธิสัตว์กวนอิมชุด 2 แต้จิ๋ว