English Thailand

บทสวดมนต์ธิเบต

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 9 โอม วัชระ สัตตวา หุม

บทสวดสรรเสริญพร...

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวน อิมชุด 11 สรรเสริญกวนอิม

บทสวดสรรเสริญพร...

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิมชุด 5 กวน ซือ อิม เชี่ย จั่ง

บทสวดสักการะ 18...

บทสวดสักการะ 18 อรหันต์

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 11 ไฉ่ ชิ่ง จิ่ว

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 2 จุ๋น ที้ จิ่ว บทสวดจัณฑิธารณี

บทสวดมนต์ธิเบตช...

บทสวดมนต์ธิเบตชุด 7 ประสานเสียงเด็ก

บทสวดสรรเสริญ พ...

บทสวดสรรเสริญ พระโพธิสัตว์กวนอิม ชุด 4

บทสวดสรรเสริญพร...

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิมชุด 1 ซา ซี่ อิง ก้วย กอ

บทสวดสรรเสริญพร...

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิมชุด 8 ล้อ จ๋วง ง้วง แช่ ชี กอ