English Thailand

ธรรมะจากหลวงพ่อพุธ

กฎของธรรมชาติ...

กฎของธรรมชาติ

กฎของศีลห้า...

กฎของศีลห้า

การตรัสรู้ของพร...

การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

การฝึกสติ...

การฝึกสติ

การพัฒนาจิต...

การพัฒนาจิต

การละกิเลสด้วยศ...

การละกิเลสด้วยศีล-สมาธิปัญญา

การเจริญสติ...

การเจริญสติ

กำหนดรู้อารมณ์...

กำหนดรู้อารมณ์

ข้อวัตรและการละ...

ข้อวัตรและการละความชั่ว

ความปกติจิต...

ความปกติจิต

คุณของพระพุทธเจ...

คุณของพระพุทธเจ้า

คุณสมบัติของศีล...

คุณสมบัติของศีลห้า

จิตกับกาย...

จิตกับกาย

จิตดูจิต...

จิตดูจิต

จิตที่เป็นบุญแล...

จิตที่เป็นบุญและบาป

จิตพุทธะ...

จิตพุทธะ

จิตภาวนา...

จิตภาวนา

จิตแห่งจิต...

จิตแห่งจิต

ตัณหาเกิดที่อาย...

ตัณหาเกิดที่อายตนะ 6

ทุกข์อยู่ที่ใจ...

ทุกข์อยู่ที่ใจ

ธรรมชาติของจิต...

ธรรมชาติของจิต

ธรรมบรรยาย หมวด...

ธรรมบรรยาย หมวดที่ 1 การพัฒนาจิต

ธรรมบรรยาย หมวด...

ธรรมบรรยาย หมวดที่ 3 การปฎิบัติศีล

ธรรมบรรยาย หมวด...

ธรรมบรรยาย หมวดที่ 4 ธรรมพิจารณา

ธรรมบรรยาย หมวด...

ธรรมบรรยาย หมวดที่ 5 ธรรมน่ารู้

นิวรณ์ธรรม...

นิวรณ์ธรรม

ปฏิบัติดีปฏิบัต...

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ปฏิบัติแบบผู้มี...

ปฏิบัติแบบผู้มีจิตเป็นพุทธะ

ประโยชน์ในการรั...

ประโยชน์ในการรักษาศีล

ปัญญา ในสมาธิเบ...

ปัญญา ในสมาธิเบื้องต้น